× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : Νομική - Δανειακή

 

40 ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ!

10 ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ "ΤΡΙΤΩΝ"!

 

Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

ΑΠΟ 1.1.2008 ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡ "ΤΡΙΤΩΝ"!

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ΠΟΜΙΔΑ - www.pomida.gr

  

* Σε γαλάζιο φόντο εμφανίζονται οι αλλαγές που ισχύουν από το 2008

* Σε μπορντό φόντο  οι "τρίτοι" φορείς που εισπράττουν τέλη από τα ακίνητα

Α. Φόροι - τέλη επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 

15-40%

2. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων

1,5%-3%

3. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)

3,6%

4. Τεκμ. εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγ.στέγης & Β΄κατοικίας

15-40%

5. Διπλάσιο τεκμ. εισόδημα ιδιοκατοίκησης άνω των 200 τ.μ.

15-40%

6. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ

3%

7. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ 

2%

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

8. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή

19%

9. Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (χωρίς αποπληθωρισμό)

5-20%

10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

9-11%

11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων

3% επί ΦΜΑ

12.Τέλος Συναλλαγής για μεταβιβάσεις ακινήτων & α΄κατοικίας

1%

13. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

έως 4,5%

14. Φόρος Διανομής Ακινήτων

έως 2,25%

15. Φόρος Χρησικτησίας

9-11%

16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων

6,50?

17. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη μεταγραφή

1,25?

18. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων

4,5-7,5?

Γ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

19. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

 

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς

1%

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 

1%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40%

20. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

 

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς

5-20%

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 

10-30%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40%

Δ. Περιοδικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακινήτων

21. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) ετήσιο

 

1? (Φυσ. πρόσ.)

6? (Νομ. πρόσ.)

22. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ετήσιο, επί κτισμάτων και οικοπέδων, (πρόστιμο 200% σε περίπτωση αδήλωτου ακινήτου)

0,25-0,35?

23. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών, ετήσιος 

3%

24. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων(περιοδικός)

για γη 5%,

για κτίρια 8%

Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού 

Ελεύθερα από ΟΤΑ

26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Ελεύθερα από ΟΤΑ

27. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες)

Ελεύθερα από ΟΤΑ

28. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση).

Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ

29. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ.πόλεως (Ν.1337/83)

σε γή ως 60%, σε χρήμα ως 25%

30. Εισφορά υπεραξίας λόγω νέων έργων

με το Ν.2508/97

31.  Tέλος Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟΣ,

με το Ν.2508/97

32. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 

35 ευρώ/δικαίωμα + 1? επί αντ.αξίας

Ζ. Φόροι, Τέλη και Εισφορές οικοδομικής αδείας και ανοικοδόμησης κτιρίων

33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας

1% επί προυπολ.

34. Τέλος οικοδομικών έργασιών

ΚΗ' ψήφισμα/1947

35. Κράτηση υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ

επί προϋπολογισμού

36. Κράτηση υπέρ Δήμου

επί προϋπολογισμού

37. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ 

90% περ. επί του τεκμ. ημερομισθίου

38 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών

19%

39. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου

Ελεύθερα από ΟΤΑ

40. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου)

Ν.4483/65 (άρθρο 8)

 

Δάνεια...

Η μεγάλη εμπειρία του γραφείου μας στα δάνεια σε συνεργασία με τους ισχυρότερους τραπεζικούς οργανισμούς, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε το δάνειο και να το προσαρμόζουμε στις δικές σας ανάγκες και δεδομένα.

Η συνεχής πληροφόρηση μας γύρω από το δάνειο, επιτόκια, έξοδα δανείων, επιδοτήσεις κλπ., σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας γύρω από τους φόρους που βαρύνουν το ακίνητο, όπως και των αφορολογήτων ορίων, μας καθιστούν πολύτιμους σύμβουλους σας στην αγορά της κατοικίας σας. Συνεπώς, το όφελος του πελάτη μας, είναι πολλαπλό, εφόσον τον βοηθούμε να λύσει τη στεγαστική του ανάγκη με χρηματοδότηση μέχρι και 100% επί του ακινήτου, χωρίς αυτό να τον επιβαρύνει σε επιπλέον έξοδα όπως συμβολαιογραφικά, δικηγορικά, φορολογικά.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για ένα ραντεβού, όπου θα αποκομίσετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε, χωρίς φυσικά καμία επιβάρυνση από την πλευρά σας.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τραπεζικούς οργανισμούς όπως:

 • Εθνική Τράπεζα
 • EFG Eurobank Ergasias
 • ALPHA Τράπεζα
 • NOVA
 • U.C.I.
 • Λαϊκή Τράπεζα
 • Τράπεζα Πειραιώς

 

Των φρονίμων τα παιδιά? 

 

Τι ακριβώς πρέπει να ρωτά την τράπεζά του όποιος ενδιαφέρεται να λάβει στεγαστικό δάνειο, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων στη συνέχεια; Ποιες διευκρινήσεις οφείλει να ζητά επίμονα; Το estatereview.gr καταγράφει τα έξι βασικά στοιχεία της προσυμβατικής ενημέρωσης που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος δανειολήπτης πριν βάλει την υπογραφή του. 

1. Περιγραφή του προϊόντος. Η προβλεπόμενη ασφάλεια είναι υποθήκη σε ακίνητο ή άλλη συνήθης ασφάλεια; Tο προσφερόμενο προϊόν είναι στεγαστικό δάνειο εξοφλούμενο εφάπαξ (δηλ. εξόφληση κατά τη λήξη με καταβολή των τόκων ενδιάμεσα) ή τοκοχρεολυτικό στεγαστικό δάνειο (δηλ. αποπληρωμή των τόκων και του κεφαλαίου σε όλη τη διάρκεια του δανείου); Οι όροι του δανείου εξαρτώνται από τη συμμετοχή του καταναλωτή σε ένα μέρος του κεφαλαίου (το οποίο μπορεί να εκφράζεται σε ποσοστό της αξίας του ακινήτου); Αν οι όροι του δανείου εξαρτώνται από την εγγύηση ενός τρίτου μέρους, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς. 

2. Ονομαστικό επιτόκιο. Πρέπει να παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο διακύμανσης του επιτοκίου, ειδικότερα την περιοδικότητα των αναθεωρήσεων, τις περιόδους «παγώματος» των επιτοκίων και τις σχετικές επιβαρύνσεις, τα ανώτατα και κατώτατα όρια κ.λπ. Πρέπει να διευκρινίζεται αν το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με έναν δείκτη ή όχι, καθώς και να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανισμό προσαρμογής στον δείκτη, αν υπάρχει. Όταν η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει Συνολική Ετήσια Ποσοστιαία Επιβάρυνση (ΣΕΠΕ), πρέπει να χρησιμοποιείται το αντίστοιχο τελικό επιτόκιο (effective rate). 

3. Έξοδα. Για δάνειο εφάπαξ εξοφλούμενο, πρέπει να διευκρινίζεται το ύψος κάθε τακτικής καταβολής τόκων. Επίσης, να παρέχεται κατάλογος με τα αρχικά και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα (διοικητικά έξοδα, νομικά έξοδα, εκτίμηση του ακινήτου) που θα πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη λήψη του στεγαστικού δανείου. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για πρόσθετα επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως π.χ. ασφάλεια αποπληρωμής του δανείου (ανεργίας/ζωής), ασφάλεια ζωής, ασφάλεια κατοικίας και εξοπλισμού. 

4. Πρόωρη αποπληρωμή. Ο πιστωτής πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους πρόωρης αποπληρωμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα σχετικά έξοδα. Όταν το ύψος των εξόδων αυτών δεν μπορεί να καθοριστεί στο στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης, πρέπει να αναφέρεται ότι θα είναι πληρωτέο ένα ποσό, το οποίο να καλύπτει το κόστος για τον πιστωτή λόγω της πρόωρης λύσης της σύμβασης του στεγαστικού δανείου. 

5. Δόσεις. Ο πιστωτής πρέπει να παρέχει ενδεικτικό και συνοπτικό πίνακα αποπληρωμής που να περιλαμβάνει τουλάχιστον: τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις αποπληρωμής για το πρώτο έτος, τα ετήσια ποσά για τη συνολική διάρκεια του δανείου. Ο ενδεικτικός πίνακας πρέπει να περιέχει στοιχεία για την αποπληρωμή του κεφαλαίου, την πληρωμή των τόκων, το οφειλόμενο κεφάλαιο, το ύψος κάθε δόσης, το σύνολο του κεφαλαίου και των τόκων. 

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το εάν ο δανειολήπτης έχει την υποχρέωση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού και πίστωσης της μισθοδοσίας του στην πιστώτρια τράπεζα.

 

Επτά «απαγορεύεται» στις τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια

 

Περισσότερο προστατευμένοι έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι πλέον όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο, καθώς με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ο Άρειος Πάγος έκρινε πρόσφατα ως παράνομους και καταχρηστικούς μια σειρά από όρους που αυτοί υποχρεώνονταν να αποδεχθούν στις τραπεζικές τους συναλλαγές. Μάλιστα, οι όροι αυτοί απαγορεύθηκαν με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο εξής με την απόφαση του Αρείου Πάγου σε ό,τι έχει να κάνει με τα στεγαστικά δάνεια:

 • Απαγορεύεται η τράπεζα να ζητήσει από τον καταναλωτή ποινή προεξόφλησης σε περίπτωση που ο ίδιος θέλει να προεξοφλήσει το δάνειο που οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.
 • Προβλέπεται ότι οι τόκοι με τους οποίους θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής σε περίπτωση στεγαστικού δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου θα υπολογίζονται με βάση τις 365 ημέρες και όχι τις 360, ώστε να αποφεύγονται οι σε βάρος του πρόσθετες χρεώσεις.
 • Απαγορεύεται η είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης, προέγκρισης δανείου ή εξέτασης αιτήματος δανείου, κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσό του δανείου.
 • Απαγορεύεται η επιβολή ποσού προμήθειας ή εξόδων φακέλου.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα, σε περίπτωση που καθυστερήσει ο καταναλωτής να πληρώσει έστω και μία δόση ή μέρος κάποιας δόσης δανείου που χρωστάει, να του ζητήσει όλο το υπόλοιπο ποσό δανείου, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που αναλογούν στο δάνειο που χορηγήθηκε.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα όταν υποθηκεύει το σπίτι ενός καταναλωτή, ο οποίος το αγοράζει με στεγαστικό δάνειο και εγγυάται για το δάνειο αυτό με κάποιο άλλο πρόσωπο, να ζητά ως επιπλέον εξασφάλισή της και τη μεταβίβαση των ενοικίων που τυχόν εισπράττει ο καταναλωτής σε περίπτωση που ενοικιάζει το σπίτι.
 • Τέλος, απαγορεύεται η τράπεζα να υποχρεώνει τον εγγυητή του δανείου να παραιτείται από δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο νόμος, όταν από δική της υπαιτιότητα δεν φροντίζει εγκαίρως να ικανοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο η ίδια έχει χορηγήσει το δάνειο.

A.KOSMIDIS & PARTNERS Constructions - Real Estate Group

            2310 640.644 / 6999 640.644 / 6979 727.777           

www.akinita-kosmidis.gr      email: info@akinita-kosmidis.gr

Κάνουμε την ζωή σας ευκολότερη!

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Esate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2022